مزایده و مناقصه
تاریخ:1398/04/12
مناقصه نوبت دوم-طبخ و سرویس رستوران-12 تیرماه98-سیناکاشی