مزایده و مناقصه
تاریخ:1398/06/11
مزایده حراج حضوری نوبت دوم-اقلام ضایعاتی-11شهریورماه98-سیناکاشی