دفتر فروش:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاك 21
کد پستی : 1911934893
تلفن های تماس فروش داخلی:
021-22223931    داخلی : 146-7
تلفن های تماس فروش صادرات:
021-22262614    داخلی : 141-2
دورنگار:
021-22222366
sina@sinatile.ir
واﺣﺪﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاك 21
کد پستی : 1911934893
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:
021-22223931
دورنگار:
021-22270281
purchase@sinatile.ir
واحد مالی:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاك 21
کد پستی : 1911934893
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:
021-22271797
دورنگار:
021-22271797
financial@sinatile.ir
واحد امور سهام:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاك 21
کد پستی : 1911934893
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:
021-26409500
   داخلی : 178
دورنگار:
021-22262612
m.ashori@sinatile.ir
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ:
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه،ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻬﻢ
کد پستی : 3914354375
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:
086-42342812-15
دورنگار:
086-42342635
factory@sinatile.ir
واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ:
تهران،بلوار میرداماد،حدفاصل میدان مادر و خیابان شریعتی ،پلاك 21
کد پستی : 1911934893
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:
021-22270803    داخلی : 158-159
دورنگار:
086-42342635
a.moradi@sinatile.ir

ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما